• Fundacja KOBE

Aktywni rodzice – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3

PROJEKT:

„Aktywni rodzice – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

nr RPDS.08.04.01-02-0010/18

C Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze  Fundacja KOBE  w okresie od 2018-10-01 do 2021-03-31 realizuje Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0010/18 pt. „Aktywni rodzice- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) 44 osób (42K i 2M)sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mieszkańców Dolnego Śląska, w okresie od 01.10.2018 do 31.03.2021. poprzez utworzenie 44 miejsc w nowopowstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 13 osób (13 K) z 44 uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Lokalizacja żłobka: ul. Przemkowska 4, Wrocław

Przewidywana data naboru: grudzień 2019/grudzień 2020 r.

Przewidywana data uruchomienia żłobka:  luty/kwiecień 2020 r.

Nabór odbywać się będzie w sposób ciągły, tak, by zapewnić zwalniane miejsca (przekroczenie wieku dziecka zakwalifikowanego do projektu) dla osób spełniające kryteria wymienione wyżej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mają kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby składające dokumenty, w przypadku braku miejsc wpisywane będą na listę rezerwową w celu oczekiwanie na wolne miejsce. Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, Rodzic/Opiekun oddający dziecko do żłobka, będzie zobowiązany do podjęcia pracy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl oraz http://pirackieskarby.pl/przemkowska/rekrutacja-do-projektu-ue/

REKRUTACJA:

Biuro Projektu: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7

Osoba do kontaktu ws. projektowych:

Sabina Janasz

Tel.: 534 112 251

OFEROWANE WSPARCIE:

We Wrocławiu zostanie utworzonych 44 miejsc w żłobku, co umożliwi 44 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

Rodzice/opiekunowie otrzymają stabilne miejsce opieki nad dzieckiem znajdujące się w dogodnej lokalizacji, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwarte w dogodnych dla nich godz i będą mogli aktywnie poszukiwać pracy, bądź powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W żłobku odbywać się będzie całodzienna opieka , w wymiarze max10 godzin dziennie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze, edukacyjne ale również zajęcia specjalistyczne dla dzieci, osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo zostanie udzielone wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej (13K) poprzez sporządzenie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, certyfikowane szkolenia komputerowe oraz kursy zawodowe.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane wszystkie chętne osoby spełniające kryteria kwalifikowalności tj. osoby pozostające bez zatrudnienia lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 do limitu dostępnych w ramach projektu miejsc.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

1 667 748,27 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.