Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy

Projekt nr WND-POWR.01.02.01-02-0203/16 pn. „Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 54 (28K,26M) osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z wyłączeniem grupy określonej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1. z woj. dolnośląskiego wyłącznie z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.01.2017-30.11.2018r.

Fundacja KOBE (Partner) od dnia 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację w partnerstwie z M&M Electronics Sp. z o.o. (Lider) projektu nr WND-POWR.01.02.01-02-0203/16 pn. „Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim.

W związku z planowanym na 01.01.2017 r. rozpoczęciem działań projektowych, zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest realizacja usług:

1. przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

2. usługi trenerskiej w zakresie szkolenia „ECDL Base”

3. rozstrzygnięcia z zapytania ofertowego