• Fundacja KOBE

Szansa na godne życie w subregionie wałbrzyskim objętym interwencją FST

Projekt nr FEDS.09.01-IP.02-0055/23 pn. „Szansa na godne życie w subregionie wałbrzyskim objętym interwencją FST” w ramach Priorytetu nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania nr 9.1 Transformacja społeczna Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizowany przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z: Fundacją KOBE, EUROPEA EAST Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych, asystenckich i opiekuńczych (w tym specjalistycznych) dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją FST osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

W projekcie objęte wsparciem będą: osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu usługami opiekuńczymi (w tym specjalistycznymi), osoby z niepełnosprawnościami dodatkowo usługami asystenckimi, wraz ze wsparciem zwiększającym szanse na niezależne życie poprzez dowożenie posiłków do miejsca.

Projekt zakłada również objęcie wsparciem szkoleniowym i doradczym osób będących opiekunami faktycznymi oraz objęcie szkoleniem asystentów/ kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

Z projektu korzystać będą mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego objęci interwencją FST, dotknięci negatywnymi skutkami transformacji w tym osoby wykluczone oraz ich rodziny których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi w tym osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnością, opiekunowie faktyczni, osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w charakterze opiekuna/asystenta.

Głównym zamierzeniem projektu jest zwiększenie liczby asystentów i opiekunów, w tym podniesie i doskonalenie kwalifikacji niezbędnych do sprostania zmieniającym się wymogom na rynku pracy w regionie, podniesienie jakości realizacji usług opiekuńczych i asystenckim, zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania, zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób objętych wsparciem.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 5 197 151,30 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 152 549,30 zł

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr FEDS.09.01-IP.02-0055/23 pn. „Szansa na godne życie w subregionie wałbrzyskim objętym interwencją FST”

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera w zakładce Projekty – pod adresem https://www.siph.pl/ .

Informację można uzyskać również w biurze projektu przy ul. Rynek 1 A, 58-100 Świdnica, województwo dolnośląskie, e-mail: siph@siph.pl, tel. 74 853 50 09