• Fundacja KOBE

Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Projekt nr RPDS.08.02.00-02-0014/22 pn. „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez Fundację KOBE; 50-203 Wrocław; ul. R. Dmowskiego 17F/7 w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”; 50-016 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 95; Gminą Głuszyca; 58-340 Głuszyca, ul. Parkowa 9.

nr RPDS.08.02.00-02-0014/22

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Termin realizacji: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 809 769,66 zł

Kwota dofinansowania: 4 569 113,66 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 (72 KOBIETY, 48 MĘŻCZYZN) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Uczestnicy: Projekt kierowany jest do Grupy Docelowej 120 obywateli Ukrainy (72 kobiet i 48 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia – w tym 10 osób w wieku 50 lat i więcej (wiek liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej z terytoriom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano zakwalifikowanie do projektu 61 (36 K, 25 M) osób bezrobotnych osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 59 (36K,23 M) osób biernych zawodowo.

(wymagane zaświadczenie potwierdzające nadanie nr PESEL w specjalnym trybie oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego)

Oferowane wsparcie:

 • 1. Doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – IPD (4 godzin)
 • 2. Pośrednictwo pracy (3 godzin)
 • 3. Warsztaty aktywizujące jako nauka aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)
 • 4. Kursy komputerowe dla 50% uczestników projektu zgodnie z IPD
 • 5. Kursy zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • 6. Staże zawodowe 3-miesięczne z wynagrodzeniem dla stażysty – stypendium stażowe

Dodatkowo dla pracodawcy przyjmującego na staż: refundacja wydatków związanych z odbywaniem stażu (szkolenia BHP, badania lekarskie, badania psychologiczne, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu),refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w wysokości 500,00 zł/m-c

 • 7. Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu w wysokości do 37 400,00 zł (w związku z przyznaną refundacją wymagane jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy)

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPDS.08.02.00-02-0014/22 pn. „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia”.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera – pod adresem https://www.fundacjakobe.pl/.

Strony internetowe Partnerów projektu 1-2:

(http://cwp.wroclaw.pl; https://www.gluszyca.pl)

Informację można uzyskać również w biurze projektu przy ul. R. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław, województwo dolnośląskie, e-mail: info@fundacjakobe.pl, www.fundacjakobe.pl, tel. 71 799 99 73.

OFERUJEMY WSPARCIE TŁUMACZA PRZY FORMALNOŚCIACH, DOKUMENTACJI, DORADZTWIE I SZKOLENIACH PRZEZ CAŁY OKRES UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

Do pobrania:
Проект«Ваш шанс на хорошу роботу: професійна активація безробітних іммігрантів старше 30 років»

Проект № RPDS.08.02.00-02-0014/22 «Ваш шанс на хорошу роботу: професійна активація безробітних іммігрантів старше 30 років» на виконання Пріоритетної цілі 8 «Ринок праці» Активність 8.2 «Підтримка осіб, які шукають працю, що фінансується з Європейського Соціального Фонду» Регіональної операційної програми Нижньосилезського воєводства на 2014-2020 роки, що реалізується Фонд KOBE(50-203 Wrocław, ul. Romana Dmowskiego 17f/7) в партнерстві з Центр підтримки підприємництва Асоціація(50-016 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 95), Ґміна Глушиця(58-340 Głuszyca, ul. Parkowa 9).

RPDS.08.02.00-02-0014/22

Проект профінансований з коштів Європейського Союзу в рамках Європейського соціального фонду

термін виконання проекту: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

вартість проекту: 4 809 769,66 зл

Сума фінансування: 4 569 113,66 зл

Головна мета проекту – збільшення можливостей працевлаштування для 120 непрацевлаштованих осіб (72 жінок та 48 чоловіків), які є безробітними або економічно неактивними іммігрантами від 30 років, що проживають на території Нижньосилезійського воєводства і які прибули на територію Республіки Польща в зв’язку з військовими діями на території України, тобто особи визначені в Законі «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави» шляхом професійної та освітньої активізації в період з 01.10.2022 до 31.10.2023.

До участі в проекті буде відібрано, згідно з Проектною заявкою, 120 осіб (72 жінок та 48 чоловіки). Цільовою групою проекту є особи, які відповідають всім викладеним нижче критеріям:

1) проживають на території Нижньосілезького воєводства;

2) віком від 30 років, в тому числі 10 осіб віком 50 років і старше (вік розраховується на підставі дати народження та вимірюється на день початку участі у проекті),

3) які не працевлаштовані (безробітні або економічно неактивні), тобто 61 (36 жінок, 25 чоловіків) безробітних, у тому числі довготривало безробітних та 59 (36 жінок, 23 чоловіків) економічно неактивних осіб,

4) іммігранти, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території України, тобто особи, визначені Законом „Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави”, – також чоловік/дружина громадянина України, які не мають українського громадянства, якщо вони прибули на територію Республіки Польща з території України в зв’язку військовими діями, що ведуться на території тієї країни, і не є громадянами Республіки Польща або іншої країни Євросоюзу.

слід пред’явити ксерокопію документа, який підтверджує надання номера PESEL, або завірену ксерокопію Карти поляка, згідну з оригіналом

Проект включає такі обов’язкові форми підтримки Учасників проекту (відповідно до додатку 6 «Мінімальний стандарт послуг та перелік розцінок в проекті» Регламенту конкурсу № RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22):

 1. Консультації з профорієнтації, що надаються кар’єрним консультантом/психологом в формі індивідуальних консультацій, спрямованих на визначення потреб учасників проекту. Консультації заплановані в обсязі 4 годині індивідуальних зустрічей з кар’єрним консультантом/психологом з метою визначення професійних цілей та напрямів розвитку.
 2. Індивідуальне посередництво при працевлаштуванні в обсязі 3 годин для кожного Учасника проекту.
 3. Групове навчання з активного пошуку роботи тривалістю 16 годин (2 дні по 8 годин) з харчуванням (брейк-кава + обід).
 4. Тренінги з цифрових компетенцій в обсязі 40 годин (5 навчальних днів по 8 годин), що проводяться тренерами, кава-брейк та обід протягом навчального дня, а також зовнішні сертифікаційні екзамени з отриманням сертифікату. Учасник/учасниця отримають стипендію на навчання в розмірі 10,43 злотих нетто за годину, яка буде виплачуватися згідно положень Додатку 6 «Мінімальний стандарт послуг та перелік розцінок в проекті» Регламенту конкурсу № RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22. Тренінги та екзамени забезпечені перекладачем української мови.
 5. Курс професійного навчання/сертифікаційне навчання відповідно до сформованого Індивідуального плану діяльності, в середньому 104 навчальні години на одного учасника, включаючи харчування, навчальні матеріали (підручник та сценарій з тематики курсу) та кваліфікаційні/сертифікаційні іспити. Учасник отримає стипендію на навчання в розмірі 10,43 злотих нетто за годину, яка буде виплачуватися згідно положень Додатку 6 «Мінімальний стандарт послуг та перелік розцінок в проекті» Регламенту конкурсу № RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22.
 6. Тримісячне стажування в обсязі 40 годин на тиждень/ 8 годин в день, а для осіб з обмеженими властивостями (тяжкого чи помірного ступеня) – 35 годин на тиждень/7 годин в день відповідно до ІПД, що буде проходити у працедавців з якими організована співпраця в рамках Проекту і які декларують працевлаштування учасників після закінчення Проекту. Стажування відбуватиметься на підставі договору про стажування, завдання в рамках стажування виконуються відповідно до програми стажування, яка розробляється приймаючою стороною у співпраці з організатором стажування. За кожним стажером буде закріплений наставник та буде виплачуватися стипендія на стажування. Реалізація цієї форми підтримки буде здійснюватися після проведення тренінгів/курсів. Учасник проекту має право на отримання стипендії на стажування у розмірі 1 890,85 злотих нетто. Стипендія розраховується відповідно до кількості годин стажування на одну особу, в розрахунку на місяць. Особи, що проходять стажування, будуть забезпечені: страхуванням від нещасного випадку, медичним оглядом, інструктажем з охорони праці та техніки безпеки, перекладом документів про проходження стажування.

більше інформації:

Документи для участі в проекті будуть доступні в Офісі проекту та на веб-сторінці Організатора проекту https://www.fundacjakobe.pl/. На веб-сторінках Партнерів проекту 1-2 (http://cwp.wroclaw.pl; https://www.gluszyca.pl) будуть розміщені посилання на проект та посилання, що перенаправляють до документів для участі в проекті.

Документи для участі в проекті можна подати:

 1. особисто в Офісі проекту: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, Wrocław;
 2. поштою/кур’єром на адресу Офісу проекту: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław з поміткою на конверті „Rekrutacja 0014/22”.

Офіс пректу:

ul. Dmowskiego 17F/7 | 50-203 Wrocław

тел. 71 799 99 73

info@fundacjakobe.pl, www.fundacjakobe.pl

B Проектe забезпечені перекладачем української мови. Всі форми підтримки, що пропонуються в рамках Проекту, є безкоштовними за умови дотримання особою, яка бере у ньому участь, положень даного Регламенту та договорів, а саме Договору про участь у проекті та Договору про стажування, які будуть підписані з особою, що відібрана до участі у Проекті.