• Fundacja KOBE

Ty też możesz być aktywny: integracja społeczno-zawodowa w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim i wrocławskim

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0148/20 pn. „Ty też możesz być aktywny: integracja społeczno-zawodowa w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim i wrocławskim” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, jest realizowany przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, 50-016 Wrocław ul. Piłsudskiego 95 w partnerstwie z Fundacją Kobe, 50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 17F/7.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczno-zawodowa 64 osób w wieku powyżej 18 r. ż. w tym min. 10 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych; zamieszkujących woj. dolnośląskie wyłącznie powiat kłodzki, wałbrzyski i wrocławski (wyłącznie tereny objęte programem rewitalizacji) w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

-aktywizację społeczną mająca na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem na płaszczyźnie społecznej

-aktywizację zawodową mająca na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie określenia problemów przyczyniających się do pozostawania bez zatrudnienia oraz uświadomienia i wytyczenia sobie dalszych kroków umożliwiających kontynuacje aktywności zawodowej;

-wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej (w postaci szkoleń i/lub staży) zgodnej z faktycznymi potrzebami zdiagnozowanymi w procesie integracji społeczno-zawodowej, umożliwi powrót na rynek pracy.

Rekrutacja

Rekrutacja jest jawna i otwarta i prowadzona w sposób ciągły od 01.07.2021r. do uzbierania Grupy Docelowej. Uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkująca na obszarze powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego (wyłącznie tereny objęte programem rewitalizacji). O przyjęciu do Projektu zadecyduje kolejność i kompletność zgłoszeń oraz kryteria ilościowe Grupy Docelowej (odpowiednia ilość kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych). Pierwszeństwo mają :

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego

• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju

• W przypadku braku osób kwalifikujących się do uzyskania pierwszeństwa udziału w projekcie, decyzja na podstawie w/w wskazań z punktami premiującymi za:

– osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – 10 pkt.

– osoba znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji 20 pkt.

– osoby z niepełnosprawnością – 20 pkt.

– kobiety – 15 pkt,

– osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami – 10 pkt.

Wymagania w procesie rekrutacji

Kandydaci na uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w skład, których wchodzą:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kwestionariusz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wykluczeniu społecznym ze wskazaniem przesłanek

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:

• zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)

• zaświadczenie z ZUS potwierdzające kwalifikowalność (wzór druku US-7, który należy złożyć do ZUS udostępnia Beneficjent)

• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności bądź opinia o stanie zdrowia (jeśli dotyczy)

• zaświadczenie OPS, MOPS itp. o korzystaniu ze świadczeń (jeśli dotyczy)