• Fundacja KOBE

Wierzymy w Twój sukces. Integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powiatów: wałbrzyskiego, wrocławskiego, kłodzkiego, m. Wałbrzych i Wrocław

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0150/20 pn. „Wierzymy w Twój sukces. Integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powiatów: wałbrzyskiego, wrocławskiego, kłodzkiego, m. Wałbrzych i Wrocław” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, jest realizowany przez Fundację Kobe, 50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 17F/7 w partnerstwie z Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., 50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 17F/7.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczno-zawodowa 63 osób w wieku powyżej 18 r. ż. w tym min. 10 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych; zamieszkujących woj. dolnośląskie wyłącznie powiat kłodzki, wrocławski, wałbrzyski, m. Wałbrzych i Wrocław (wyłącznie tereny objęte programem rewitalizacji) w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

-aktywizację społeczną mająca na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem na płaszczyźnie społecznej

-aktywizację zawodową mająca na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie określenia problemów przyczyniających się do pozostawania bez zatrudnienia oraz uświadomienia i wytyczenia sobie dalszych kroków umożliwiających kontynuacje aktywności zawodowej;

-wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej (w postaci szkoleń i/lub staży) zgodnej z faktycznymi potrzebami zdiagnozowanymi w procesie integracji społeczno-zawodowej, umożliwi powrót na rynek pracy.

Rekrutacja

Rekrutacja jest jawna i otwarta i prowadzona w sposób ciągły od 01.07.2021r. do uzbierania Grupy Docelowej. Uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkująca na obszarze powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, m. Wałbrzych i Wrocław (wyłącznie tereny objęte programem rewitalizacji). O przyjęciu do Projektu zadecyduje kolejność i kompletność zgłoszeń oraz kryteria ilościowe Grupy Docelowej (odpowiednia ilość kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych). Pierwszeństwo mają :

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego

• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju

• W przypadku braku osób kwalifikujących się do uzyskania pierwszeństwa udziału w projekcie, decyzja na podstawie w/w wskazań z punktami premiującymi za:

– osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – 10 pkt.

– osoba znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji 20 pkt.

– osoby z niepełnosprawnością – 20 pkt.

– kobiety – 15 pkt,

– osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami – 10 pkt.

Wymagania w procesie rekrutacji

Kandydaci na uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w skład, których wchodzą:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kwestionariusz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wykluczeniu społecznym ze wskazaniem przesłanek

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:

• zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)

• zaświadczenie z ZUS potwierdzające kwalifikowalność (wzór druku US-7, który należy złożyć do ZUS udostępnia Beneficjent)

• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności bądź opinia o stanie zdrowia (jeśli dotyczy)

• zaświadczenie OPS, MOPS itp. o korzystaniu ze świadczeń (jeśli dotyczy)

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 800 292,76 zł

Kwota dofinansowania: 1 530 248,76 zł