• Fundacja KOBE

Aktywność i mobilność na dolnośląskim rynku pracy

CEL PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 (50K,46M) osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) z woj. dolnośląskiego wyłącznie z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim,

kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim oraz ząbkowickim.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie o charakterze szkolno-edukacyjnym, które ma na celu podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

UCZESTNICY:

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim oraz ząbkowickim, pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, os. niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

ZAPYTANIA OFERTOWE: