• Fundacja KOBE

Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji

Informacje odnośnie Projektu nr RPDS.08.02.00-02-0039/18 pn. „Szansa na godna pracę poprzez nabycie kwalifikacji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:

Główny celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 (26K,24M) osób od 30 roku życia, z obszaru województwa dolnośląskiego, w tym osoby zamieszkujące jedno z następujących miast: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja (mieszkańcy obszarów objętych programem rewitalizacji):

1) pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

2) reemigrantów, imigrantów, osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca po przed dzień przystąpienia do projektu

poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną

PROJEKT SKIEROWANY DO:

 1. Osób nie pracujących:
  • długotrwale bezrobotne
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • o niskich kwalifikacjach zawodowych
  • powyżej 50 roku życia
  • osób bezrobotnych
  • biernymi zawodowo
 2. Osób pracujących znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem
 3. Imigranci
 4. Reeimigranci

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. doradztwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji  indywidualnych w zakresie analizy klienta/identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego dalej IPD, w wymiarze średnio 4 godzin na uczestnika;
 2. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, wywiad oraz badania testowe w wymiarze średnio 3 godzin na uczestnika;
 3. Pośrednictwo pracy w wymiarze średnio 3 godzin na uczestnika zawierać będzie:
  • zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich konkretnemu uczestnikowi jako pomoc w znalezieniu konkretnego dostosowanego do UP zatrudnienia,
  • organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem pracy.
 4. Warsztaty aktywizacyjne wymiarze 2 dni po 8 godzin szkoleniowych łącznie 16 godziny szkoleniowe, przeprowadzane przez trenera, zestaw szkoleniowy oraz przerwa kawowa i obiad w trakcie dnia szkoleniowego;
 5. Szkolenie komputerowe ECDL Base lub inne TIK w wymiarze 5 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych łącznie 40 godzin szkoleniowych, przeprowadzane przez trenerów, komplet materiałów szkoleniowych, przerwa kawowa i obiad w trakcie dnia szkoleniowego oraz certyfikowane egzaminy zewnętrzne wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
 6. kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane zgodne z indywidualnie opracowanym IPD, w wymiarze średnio 104 godzin szkoleniowych na uczestnika, w tym wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz egzaminy kwalifikacyjne/ certyfikujące wraz z wydaniem certyfikatu świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
 7. trzymiesięczne staże w wymiarze 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie zgodnie z IPD odbywane u pracodawców współpracujących w ramach Projektu i deklarujących zatrudnienie Uczestników Projektu po zakończeniu udziału w projekcie. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy o staż, zadania wykonywane będę w ramach programu stażu, przygotowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z realizatorem stażu. Każdy stażysta będzie miał dedykowanego opiekuna oraz otrzyma stypendium stażowe.

TERMIN REALIZACJI:

Od 01.04.2019 r. do 30.06.2021 r.

OOSOBA DO KONTAKTU:

Joanna Jaśkiewicz

Telefon +48 71 799 99 73

mail: j.jaskiewicz@europea.plDo pobrania: