• Fundacja KOBE

Pirackie Skarby – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3

„Pirackie Skarby – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” nr RPDS.08.04.01-02-0072/19

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze  Fundacja KOBE  w okresie od 2019-11-01 do 2021-10-31 realizuje Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0072/19 pt. „Pirackie Skarby- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU:

Kryteria dostępu:

1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (53 miejsc) lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (27 miejsc)
3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

REKRUTACJA:

Lokalizacja żłobka: ul. Przemkowska 4, Wrocław

Przewidywana data naboru: maj 2020/grudzień2020

Przewidywana data uruchomienia żłobka: 

Nabór odbywać się będzie w sposób ciągły, tak, by zapewnić zwalniane miejsca (przekroczenie wieku dziecka zakwalifikowanego do projektu) dla osób spełniające kryteria wymienione wyżej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mają kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby składające dokumenty, w przypadku braku miejsc wpisywane będą na listę rezerwową w celu oczekiwanie na wolne miejsce. Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, Rodzic/Opiekun oddający dziecko do żłobka, będzie zobowiązany do podjęcia pracy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl.

Biuro Projektu: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7

Osoba do kontaktu ws. projektowych:

Sabina Janasz

Tel.: 534 112 251

OFEROWANE WSPARCIE:

We Wrocławiu zostanie utworzonych 80 miejsc w żłobku, co umożliwi 80 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

Rodzice/opiekunowie otrzymają stabilne miejsce opieki nad dzieckiem znajdujące się w dogodnej lokalizacji, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwarte w dogodnych dla nich godz i będą mogli aktywnie poszukiwać pracy, bądź powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W żłobku odbywać się będzie całodzienna opieka , w wymiarze max10 godzin dziennie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze, edukacyjne ale również zajęcia specjalistyczne dla dzieci, osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo zostanie udzielone wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej (27K) poprzez sporządzenie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, certyfikowane szkolenia komputerowe oraz kursy zawodowe.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane wszystkie chętne osoby spełniające kryteria kwalifikowalności tj. osoby pozostające bez zatrudnienia lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 do limitu dostępnych w ramach projektu miejsc.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2019 r. – 31.01.2021 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

4 348 212,16 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.


Aktualizacja treści Deklaracji Uczestnictwa:

„Zmianie ulega Deklaracja Uczestnictwa w zakresie zgody na wykorzystywanie wizerunku, proszę o zapoznanie się z zmianami. Jednocześnie informujemy iż uczestnicy którzy do tej pory wzięli udział w projekcie nr RPDS.08.04.01-02-0072/19 pn. „Pirackie Skarby- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” mają możliwość odwołać zgodę na wykorzystanie wizerunku.”

Do pobrania: