• Fundacja KOBE

Projekt: „Wskocz do sieci”

Projekt: „Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany w okresie 1.08.2020 – 31.07.2022

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Instytucja ogłaszająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerem projektu jest Doradztwo Ekonomiczno Finansowe sp. z o.o.

Cel:rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Grupa docelowa:

80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) (w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych(PS), oraz 20 przedsiębiorców z woj.: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Projekt składa się 2 modułów: I moduł poświęcony zostanie włączaniu PS w działalność już istniejących klastrów; II dot. tworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

Działania:

1. Diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.

3. Spotkania networkingowe – poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych.

4. Tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej.

5. Kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki.

6. Wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych

Najważniejsze rezultaty projektu to: 

– wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej

– przygot. rozwiązania modelowego: „Model wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów spółdzielczych”.

– utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz 1 przedsiębiorcę niebędącego PES.

-włączenie co najmniej 5 PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców 

Do pobrania:

Plakat wersja pdf

Plakat wersja jpg